Al onze leveringen en werken zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden die de koper uitdrukkelijk verklaart te erkennen en te
aanvaarden. Zij vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte. Indien één of meerdere bepalingen als nietig zouden beschouwd worden, dan brengt dit
enkel de nietigheid van deze bepalingen met zich mee en niet de nietigheid van de offerte of de overige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden
van de koper zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze voorafgaandelijk én schriftelijk aangenomen hebben.
1. Offerten
Onze offerten zijn geldig voor aanvaarding per kerende post binnen maximum 14 dagen na datum der offerte, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle vermelde
prijzen zijn zonder BTW en worden tegen eenheidsprijzen vermeld, behoudens anders bedongen. Partijen doen daarbij afstand van art. 1793 BW. Indien de werken
in regie uitgevoerd worden, worden deze in uren uit/thuis aangerekend, met een minimum van één uur per begonnen werknemer en verder per begonnen uur. De
door ons voorziene werken zijn uitdrukkelijk opgesomd in onze offerte. Gelijk welk ander bijkomend werk dient door uw zorgen te gebeuren, of zal het voorwerp
zijn van een meerprijs in regie. Elke ondergrond dient door u aan ons droog, vetvrij, ontruimd en bezemschoon ter beschikking te worden gesteld voor de aanvang
van onze werken. Wachturen worden door ons in rekening gebracht aan de geldende regieprijzen. Werfpubliciteit bij middel van een werfpaneel of spandoek wordt
gratis toegestaan door de klant. Eventueel verticaal transport, alle veiligheidsmaatregelen, water en stroom (220V) is steeds ten laste van de opdrachtgever. Alle
kosten voor verwijdering en verwerking van afval- en reststoffen zijn ten laste van de klant, ook al zijn deze niet in de offerte opgenomen. Wij houden ons het recht
voor om op onze eigen verantwoordelijkheid werken door derden te laten uitvoeren. Verbreking van deze overeenkomst/offerte (o.a. annulatie) door de klant geeft
de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen offerteprijs (excl. BTW), onverminderd de mogelijkheid om een
hogere schadevergoeding te bewijzen, dit desgevallend op basis van art. 1794 BW.
Specifieke voorwaarden voor aanleg zwembaden/(zwem)vijvers:
De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de uit te graven ondergrond en draagt per regie de meerkost die onvoorziene omstandigheden met zich kunnen
meebrengen. De klant garandeert dat er bij de aanleg van een zwembad/(zwem)vijver geen nutsvoorzieningsbuizen edm. in het uit te graven gebied - of de
privaatweg naar dit gebied toe - zitten en draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De werf moet tot aan de put bereikbaar zijn met een vrachtwagen van
25 ton. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit en beseft dat bijv. Automatische doseertoestellen slechts een hulpmiddel zijn.
De klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd en de verantwoordelijkheid te dragen omtrent het gebruik en de gevaren van producten ten behoeve van de
waterkwaliteit, in het bijzonder bij het gebruik van chemicaliën voor de ontsmetting van het water.
2. Betalingen
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar binnen de dertig
dagen vanaf factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven van 12%, en een recht op
schadevergoeding doen ontstaan van 12% berekend op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €300,00. De niet betaling op zijn vervaldag van
één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De koper mag geen enkele
inhouding op het bedrag van de factuur toepassen. Tenzij anders vermeld veronderstelt elke offerte de volgende betalingsafspraak: 30% voorschot bij bestelling
contant betaalbaar; 30% bij aanvoeren van onze materialen op de werf; het saldo naargelang de vordering van de werkzaamheden. We factureren naargelang de
vordering der werkzaamheden op basis van onze eigen metingen. De eindmeting gebeurt zo mogelijk tegensprekelijk. In geval alleen door ons wordt opgemeten
en ons geen aangetekende opmerking wordt toegestuurd binnen de 30 kalenderdagen na datum van onze eindfactuur gelden deze maten als definitief. Na deze
datum worden dan ook geen opmerkingen meer aanvaard inzake staat van opruiming, reiniging of afwerking. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid
van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering
van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel
of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper
weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle
schadevergoedingen en intresten.
3. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van Square Egg BV tot volledige betaling van de prijs, ook wanneer deze reeds onroerend door incorporatie werden. Recuperatieen/
of demontagekosten zullen op de schuldenaar verhaald worden. Alle risico’s zijn ten laste van de koper van zodra de goederen (op de werf) geleverd worden. De
betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
4. Leveringstermijnen en oplevering
Onze vooropgezette leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Als uitvoeringstermijn kan slechts een zeker aantal werkbare dagen worden aanvaard. De
uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd met het aantal dagen waarop niet of onvolledig kan worden gewerkt. De koper kan geen boete of schadevergoeding
vorderen voor een vertraagde oplevering. Bij ontstentenis van een tegensprekelijke oplevering binnen een maand na het beëindigen van onze opdracht wordt
geacht dat de oplevering heeft plaatsgehad op datum van de eindfactuur of één maand na het einde van onze werken (de eerste deze data geldt). De tienjarige
waarborg start op deze datum. Wij kunnen geen rekening houden met een latere datum van oplevering door uw eventuele opdrachtgever.
5. Garantie/waarborg
Algemeen:
Zo lang er betalingen open staan, kan de klant geen beroep doen op garantie/waarborg. Square Egg BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte of
gewone fout vanwege haarzelf, haar aangestelden of onderaannemers. In geen enkel geval kan Square Egg BV aansprakelijk gesteld worden voor economisch
verlies ten gevolge van de door haar uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden. Elke schade die het gevolg is van overmacht, weersomstandigheden, een daad
van fout van derden of van de klant, wordt uitgesloten van de door Square Egg BV verleende garantie. De garantie vervalt integraal wanneer andere personen dan
Square Egg BV reeds herstelling- of onderhoudswerken hebben uitgevoerd. Er wordt enkel garantie gegeven op nieuwbouwdichtingen of totaalrenovaties, niet op
herstellingswerken.
Specifiek inzake aanleg van zwembaden/(zwem)vijvers, hierna bad genoemd:
Square Egg BV verschaft een garantie van 1 jaar op alle werkzaamheden verbonden aan de plaatsing van het bad. De termijn van deze garantie gaat in vanaf de
beëindiging van de werkzaamheden. Indien het bad dient leeggepompt te worden binnen de garantie is de kost om het na herstel terug te vullen lastens de klant.
Op de roerende goederen die geplaatst worden (o.a. filter, pomp,...) wordt een garantie verstrekt gelijk aan de (wettelijke) garantie die door de leverancier van
Square Egg BV wordt verstrekt. Deze garantie kan er louter uit bestaan dat de beschadigde goed vervangen wordt. De termijn van deze garantie gaat in vanaf de
levering van het goed. Bij het dichten van zwembaden/(zwem)vijvers is het waterdicht afkitten van de profielen ten laste van de klant. Meteen na plaatsing van de
folie dient de klant het bad te vullen met stadswater. Zoniet vervalt de volledige garantie.
6. Indien de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
7. Klachten
Een klacht is enkel geldig als deze via een gemotiveerd aangetekend schrijven wordt verricht binnen de 8 dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan en dit met
een duidelijke beschrijving van de gebreken, en indien de koper geen openstaande facturen heeft.
8. Betwisting
Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel territoriaal bevoegd.

© 2021 Zwembadbutler - Square Egg BV - BTW BE 0479.454.568 - Traktaatweg 19, 9000 Gent (BE) - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Zwembadbutler gebruik van cookies. Meer informatie   OK